تقاضای نمایندگی

  • مشخصات دریافت کننده نمایندگی

  • پیش بینی فروش محصولات در سال

  • وضعیت ملک مورد تقاضا

  • در صورت شراکتی بودن ملک
  • در صورت استیجاری بودن
  • امکانات مورد تقاضا

  • اطلاعات حساب